MEMBERS

Professor

Assistant Professor

Post-doc Researcher

Doctor 3rd Year

 • ZENG, Fan
 • OMURA, Yuichiro

Doctor 2nd Year

 • TANAKA, Shigeki

Doctor 1st Year

 • LU, Jiaxi

Master 2nd Year

 • HUANG, Rui
 • ZHOU, Yuhao
 • ZHANG, Xiaotian
 • TAKEUCHI, Hiroki

Master 1st Year

 • DARBOVEN, Johann
 • OKAZAKI, Sho
 • KAMIYA, Keita
 • HAYAKAWA, Kenta
 • HOU, Xiyu

Undergraduate 4th Year

 • ABE, Mizuki
 • KAWAWAKI, Souta
 • FUJIU, Takuma

Secretary

 • NAKAMURA, Ayako