MEMBERS

Professor

Assistant Professor

Post-doc Researcher

Doctor 4th Year

 • ZENG, Fan

Doctor 3rd Year

 • TANAKA, Shigeki

Doctor 2nd Year

 • LU, Jiaxi

Doctor 1st Year

 • ZHANG, Xiaotian
 • CHEN, Jianqiang
 • HOSHINO, Kei

Master 2nd Year

 • DARBOVEN, Johann
 • HOU, Xiyu
 • OKAZAKI, Sho
 • KAMIYA, Keita
 • HAYAKAWA, Kenta
 • ISHIKAWA, Moichi
 • NISHIZAWA, Ritsuki

Master 1st Year

 • KAWAWAKI, Souta
 • FUJIU, Takuma
 • TOTOKI, Yuta
 • GONG, Jingze
 • SONG, Sihyeon

Undergraduate 4th Year

 • AKASAKA, Hokuto
 • KIHARA, Masao
 • HASHIMOTO, Jun

Special Auditor

 • YE, Jessica

Secretary

 • NAKAMURA, Ayako
 • YAGI, Mika